چهارشنبه 29 اسفند 1397
مانورردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای وعلف هرز در هفته پدافندغیرعامل

با حضور حیدری نژاد معاون فرماندار و مهندس امیربنده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان املش

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/14 12:22 ویرایش : ‎1397/08/14 12:22 بازدید: 120

با حضور حیدری نژاد معاون فرماندار و مهندس امیربنده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان املش و جمعی از کارشناسان مجرب جهاد کشاورزی شهرستان مانورردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای وعلف هرز آروجیا با رویکرد استحکام بخشی درهفته پدافند غیرعامل مورخ ۱۳/ ۸ /۹۷ با اهداف :۱_ انجام اقدامات پیش دستانه درخصوص جلوگیری ازشیوع احتمالی آفت درمنطقه ۲_آموزش به باغداران منطقه وجلب مشارکت باغداران درکنترل آفت ۳- شناسایی کانونهای خسارت زای آفت درمنطقه وانجام کانون کوبی با استفاده ازفرمونها وجلب کننده های تخصصی ۴- کنترل ومهارتکثیرآفت مگس میوه مدیترانه ای درسطح باغات شهرستان ۵- امحا اصولی وبهداشتی محصولات آسیب دیده درسطح ۳۲۰۰ هکتار ازباغات شهرستان املش با نصب انواع تله های جلب کننده درروستاهای شیشارستان وپردین لنگه صورت گرفت

 

پیوست ها
دولت و ملت همدلی و همزبانی