پنجشنبه 23 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/12/11 11:42 بازدید: 2597

دفتر فرماندار
تلفن : 01342722500
نمابر : 01342727777

دفتر معاون :

تلفن : 01342724600

روابط عمومی
تلفن : 01342725555

فناوری اطلاعات:

تلفن : 01342728600

حراست
تلفکس : 01342723730

امور اداری و مالی
تلفکس : 01342727554

دفتر سیاسی
تلفکس : 01342728601

 

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی